2011 Paldiski Gümnaasiumis (Estonian)

(The following text is poorly translated.  Original Estonian text below.)

 

Covenant Players Paldiski Gymnasium

November 2011 13:00

 

On September 26 were performing in the school of our three English-speaking guests - the British and American Larry Jo and Heather, two last visited our school during the previous school year. They all operate on the organization 'Covenant Players' perhaps migrating actors who played people with scenes from the life itself. The troupe has traveled to many countries and has given performances in schools, churches, prisons and other places.

Our school they performed for the second time since last year was the students' the feedback is very positive.

Sketches main goal is to put the students on important topics such as tolerance, violence, ethnic peculiarities and the like, to think and to speak. Thus, it is possible for students to practice the English language, before and after the presentation of sketches and discussion among the actors themselves with the help of the sketches will be presented.

This academic year, the event took place in three groups, age in steps. Engage all students received a 3-12th class including Paldiski Russian Secondary School 10th grade students who were present that day at our school. School newspaper editorial members of answering the question of our students told guests: "The students are students, young people are young people. In some places osatakse better English, some places are very advanced body language. You were very eager to immediately act and respond, we were very happy with it. " It's great that our school took the opportunity to adopt these distant guests and offer students an interesting experience.

Covenant Players Paldiski Gümnaasiumis

  1. november 2011 13:00

Siiri Kärp, Piret Paadimeister

 

Pilt on illustreerivAP/Scanpix

26.septembril olid meie koolis esinemas kolm inglise keelt kõnelevat külalist - ameeriklane Larry ja britid Jo ja Heather, kaks viimast külastasid meie kooli ka eelmisel õppeaastal.

Nad kõik tegutsevad organisatsioonis „Covenant Players" ehk on rändavad näitlejad, kes etendavad inimestele stseene elust enesest. Trupp on reisinud väga paljudes riikides ja andnud etendusi koolides, kirikutes, vanglates ja muudes paikades. Meie koolis esineti juba teist korda, kuna eelmisel aastal oli õpilastepoolne tagasiside väga positiivne.

Sketšide peamiseks eesmärgiks on panna õpilasi olulistel teemadel nagu sallivus, vägivald, rahvuste eripärad jms. kaasa mõtlema ja rääkima. Seega on võimalik õpilastel inglise keelt praktiseerida, enne ja pärast sketšide esitamist aruteludes osaleda ja ise näitlejate abiga sketše esitada.

Sellel õppeaastal toimus üritus kolmes grupis, vanuseastmete kaupa. Osaleda said kõik õpilased 3.-12. klassini, kaasa arvatud Paldiski Vene Gümnaasiumi 10.klassi õpilased, kes sellel päeval meie koolis viibisid.

Kooli ajalehe toimetuse liikmete küsimusele meie õpilaste kohta vastates ütlesid külalised järgmist: „Õpilased on õpilased, noored on noored. Mõnes kohas osatakse paremini inglise keelt, mõnes kohas on kehakeel väga arenenud. Teie olite kohe väga agarad tegutsema ja vastama, meil oli selle üle väga hea meel."

On tore, et meie kool leidis võimaluse need kauged külalised vastu võtta ning õpilastele huvitavat kogemust pakkuda.

 

To Original Article